สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง "Joseph Stiglitz กับความเหลื่อมล้ำที่เราเลือกได้" โดย สฤณี อาชวานันทกุล, 5 พฤศจิกายน 2561

Related content