2015/07/23
|
สไลด์นำเสนอเรื่อง "ใคร(ควร)กำกับอินเทอร์เน็ต?" โดย สฤณี อาชวานันทกุล นำเสนอใน "เวทีระดับชาติว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Thailand Internet Governance Forum)" ครั้งที่ 1 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558...