2014/03/25
|
"การจัดทำแผนที่ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการผลิตปลาป่นในจังหวัดสงขลา เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงมาตรฐานความยั่งยืนในการผลิต" โดย ทีมวิจัย บริษัท ป่าสาละ จำกัด เสนอต่อ อ๊อกแฟม (ประเทศไทย) -...