2014/05/24
|
ข้อเสนอรูปธรรม 14 ข้อ ในการปฏิรูปตลาดทุนไทยเพื่อกำจัด "ระบอบทักษิณ" ที่เกี่ยวกับตลาดทุน ในความหมาย "คอร์รัปชั่นทางตรง" และ "คอร์รัปชั่นทางอ้อม" ดังปรากฎในทศวรรษ 2004-2014...