2012/07/31
|
สไลด์ประกอบรายงานเรื่อง "“ราคา” ของการปิดกั้นอินเทอร์เน็ตไทย: ประเภทต้นทุน และประเมินต้นทุนทางตรง (เบื้องต้น)" นำเสนอในงาน Tech+Rights ครั้งที่ 1, 31 กรกฎาคม 2555