2014/10/23
|
ราคาของการเซ็นเซอร์ (CENSORSHIP) ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ Price to Pay นิตยสาร IMAGE ฉบับเดือนกรกฎาคม 2014   ในยุคที่คนไทยแตกแยกแบ่งสีอย่างไม่เคยมีมาก่อน...
2012/07/31
|
สไลด์ประกอบรายงานเรื่อง "“ราคา” ของการปิดกั้นอินเทอร์เน็ตไทย: ประเภทต้นทุน และประเมินต้นทุนทางตรง (เบื้องต้น)" นำเสนอในงาน Tech+Rights ครั้งที่ 1, 31 กรกฎาคม 2555