2012/03/01
|
    คำนำผู้แปล ภาคการเงินสมัยใหม่เป็นวงการที่อยู่บนยอดคลื่นของระบบทุนนิยม เนื่องเพราะอยู่กับเงิน หาเงินมาต่อเงิน และใช้เงินทำงาน กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นนามธรรมที่คนนอกเข้าใจยาก...