2009/12/14
|
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "ประวัติศาสตร์ฉบับย่อ(มาก) ของบรรษัทอเมริกันในฐานะสถาบัน", คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 14 ธันวาคม 2552