2012/07/31
|
สไลด์ประกอบรายงานเรื่อง "“ราคา” ของการปิดกั้นอินเทอร์เน็ตไทย: ประเภทต้นทุน และประเมินต้นทุนทางตรง (เบื้องต้น)" นำเสนอในงาน Tech+Rights ครั้งที่ 1, 31 กรกฎาคม 2555
2009/08/01
|
"Blocking Access to Websites" (วิธีปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์) โดย จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล ที่ปรึกษาเครือข่ายพลเมืองเน็ต, นำเสนอในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดโดยเครือข่ายพลเมืองเน็ต 25 ก.ค. 2552