2014/02/01
|
เขียนโดย: สฤณี อาชวานันทกุล ร่วมกับ ปัทมาวดี โพชนุกูล หนังสือ “คู่มือองค์กรการเงินชุมชน: แนวทางการบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชน” จัดทำขึ้นเป็น "เครื่องมือ"...