2009/01/25
|
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "วิกฤตการเงินโลก: ที่มาและผลกระทบต่อประเทศไทย" โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล, 24 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2009/01/25
|
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "วิกฤตการเงินอเมริกา," 24 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2008/11/14
|
Short primer on US financial crisis