2011/06/05
|
ระบบคุ้มครองผู้บริโภค กับความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (ซีเอสอาร์), บรรยายให้กับผู้ร่วมหลักสูตรพัฒนาผู้นำการจัดการเพื่อผู้บริโภค, จัดโดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 4 มิถุนายน 2554