2009/01/29
|
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "การแก้ไขกฎหมายตลาดหลักทรัพย์เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างตลาดทุนไทย" ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 29 มกราคม 2552