2008/12/01
|
สไลด์ประกอบการพรีเซนต์รายงานเรื่อง "การพัฒนาตลาดการเงินเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาข่าวสารในตลาดทุน" ที่งานสัมมนาวิชาการประำจำีปี 2551 ของทีดีอาร์ไอ 30 พฤศจิกายน 2551