2013/11/09
|
(บันทึกก่อนหน้า: ปฏิทินการเดินทาง, วันที่ 1 & 2, วันที่สาม, วันที่สี่, วันที่ห้า, วันที่หก, วันที่ 7 & 8, วันที่เก้า, วันที่สิบ, วันที่สิบเอ็ด, วันที่สิบสอง, วันที่สิบสาม, วันที่สิบสี่, ...
2013/11/09
|
The dilemma of Thomas Jefferson, plantation owner and declarer of "all men are created equal" #ef2013
2013/11/09
|
DNA strongly supports conclusion that Jefferson was father of Sally Hemings' children #ef2013
2013/11/09
|
Documenting family tree & work of each slave #ef2013
2013/11/09
|
"Paradox of Liberty" - great exhibit about Thomas Jefferson and his slaves at Monticello #ef2013
2013/11/09
|
Voracious reader: Jefferson's book stand keeps five books open at the same time #ef2013
2013/11/09
|
Town hall meeting with Senator Claire McCaskill (Democratic Party), the first elected woman senator from Missouri #ef2013
2013/11/09
|
Listening to a boring speech about leadership. Desserts were ok, food was not. #ef2013
2013/11/09
|
Replica of "The Spirit of St. Louis," Charles Lindbergh's plane #ef2013
2013/11/09
|
Thomas Jefferson, who may not have considered the possibility of government shutdown #ef2013