2009/01/25
|
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "วิกฤตการเงินอเมริกา," 24 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต