2009/01/25
|
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "วิกฤตการเงินโลก: ที่มาและผลกระทบต่อประเทศไทย" โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล, 24 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต