2012/01/23
|
สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง "แนวคิดและความเคลื่อนไหวเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว" นำเสนอในการประชุมเวทีสาธารณะ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “เศรษฐกิจสีเขียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน: กับดักหรือโอกาส”...