2012/08/20
|
สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง "ภูมิทัศน์สื่อไทยกับการหลอมรวมสื่อ", เวทีสัมมนาผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ระดับภูมิภาค 18 สิงหาคม 2555 จ.อุบลราชธานี...
2009/01/25
|
เอกสารประกอบการเปิดประเด็นเรื่อง "อินเทอร์เน็ตในฐานะสื่อสังคม และการกำกับดูแลกันเิองของชุมชนเน็ต" โดย เครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network), 25 มกราคม 2552 ในงานเสวนา "การเมืองกับโลกออนไลน์"