2014/02/01
|
เขียนโดย: สฤณี อาชวานันทกุล ร่วมกับ ปัทมาวดี โพชนุกูล หนังสือ “คู่มือองค์กรการเงินชุมชน: แนวทางการบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชน” จัดทำขึ้นเป็น "เครื่องมือ"...
2009/10/08
|
"Microfinance: international experience and some preliminary findings from field research in Thailand" - updated 17 September 2010