2008/08/08
|
สไลด์ประกอบการสนทนาเรื่อง "ระบบตลาด" ที่มูลนิธิสวนเงินมีมา, 27 กรกฏาคม 2551