2011/06/03
|
กิจการเพื่อสังคม-Social Enterprise เปิดโมเดลต้นแบบ SE โลก-SE ไทย, นำเสนอในงาน "กิจการเพื่อสังคมน้ำดี 50 องค์กร", 20 ตุลาคม 2553