2009/01/29
|
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "การแก้ไขกฎหมายตลาดหลักทรัพย์เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างตลาดทุนไทย" ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 29 มกราคม 2552
2008/12/01
|
สไลด์ประกอบการพรีเซนต์รายงานเรื่อง "การพัฒนาตลาดการเงินเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาข่าวสารในตลาดทุน" ที่งานสัมมนาวิชาการประำจำีปี 2551 ของทีดีอาร์ไอ 30 พฤศจิกายน 2551