2014/02/07
|
เขียนโดย สฤณี อาชวานันทกุล และ ภัทราพร แย้มละออ ธุรกิจกระแสหลักต้องมีงบกำไรขาดทุนฉันใด“กิจการเพื่อสังคม” (social enterprise) ก็ต้องการ “งบกำไรขาดทุนทางสังคม” ฉันนั้น การคำนวณผลตอบแทนทางสังคม (SROI:...
2013/07/08
|
สไลด์ประกอบการบรรยาย "โมเดลธุรกิจ กับการระดมทุน สำหรับกิจการเพื่อสังคม" ณ 21 พ.ค. 2556
2013/03/11
|
(ดาวน์โหลด PDF ของบทความนี้ได้จาก scribd) หลังจากที่ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม Global Social Venture Competition (GSVC) รอบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ...