2014/02/07
|
เขียนโดย สฤณี อาชวานันทกุล และ ภัทราพร แย้มละออ ธุรกิจกระแสหลักต้องมีงบกำไรขาดทุนฉันใด“กิจการเพื่อสังคม” (social enterprise) ก็ต้องการ “งบกำไรขาดทุนทางสังคม” ฉันนั้น การคำนวณผลตอบแทนทางสังคม (SROI:...
2011/09/20
|
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "กิจการเพื่อสังคม" ฉบับ 11 กันยายน 2554
2011/06/03
|
กิจการเพื่อสังคม-Social Enterprise เปิดโมเดลต้นแบบ SE โลก-SE ไทย, นำเสนอในงาน "กิจการเพื่อสังคมน้ำดี 50 องค์กร", 20 ตุลาคม 2553