2011/05/19
|
ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment) กับโครงการพัฒนาชุมชน, บรรยาย 19 พฤษภาคม 2554