2014/02/07
|
เขียนโดย สฤณี อาชวานันทกุล และ ภัทราพร แย้มละออ ธุรกิจกระแสหลักต้องมีงบกำไรขาดทุนฉันใด“กิจการเพื่อสังคม” (social enterprise) ก็ต้องการ “งบกำไรขาดทุนทางสังคม” ฉันนั้น การคำนวณผลตอบแทนทางสังคม (SROI:...
2011/09/20
|
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "กิจการเพื่อสังคม" ฉบับ 11 กันยายน 2554
2011/05/19
|
ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment) กับโครงการพัฒนาชุมชน, บรรยาย 19 พฤษภาคม 2554
2010/09/29
|
ผลตอบแทนด้านสังคม (social return on investment) โดย สฤณี อาชวานันทกุล, 29 กันยายน 2553