2013/04/01
|
ราคาของความเหลื่อมล้ำ แปลจาก The Price of Inequality โดย Joseph Stiglitz ความเหลื่อมล้ำเป็นทั้งสาเหตุและผลพวงของระบบการเมืองที่ล้มเหลว และส่งผลต่อเนื่องทำให้ระบบเศรษฐกิจไร้เสถียรภาพ...