2009/02/25
|
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "Triple Bottom Line: แนวคิด ประโยชน์ และเครื่องมือในการประเมิน" ในงานสัมมนาเรื่อง "ธุรกิจแนวใหม่ ก้าวไกลเมื่อใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม"...