2011/10/21
|
"การเป็นพลเมืองดี" ของธุรกิจ, เอกสารประกอบการบรรยายในงานสัมมนา "Driving Good Corporate Citizenship: เกื้อหนุนโลกด้วยธุรกิจดี" จัดโดย นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 21 ต.ค. 2554 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี